KONKURS PLASTYCZNY: "uwaga! rowerzyści"


KONKURS PLASTYCZNY: "uwaga! rowerzyści"
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DZIECI I MŁODZIEŻ Z GMINNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM pt. „Uwaga! Rowerzyści", 
organizowanym przez nasze stowarzyszenie w ramach realizacji gminnego projektu skierowanego do mieszkańców Gminy Michałowice „Świeć przykładem – wsiądź na rower! Rowerem do pracy, po zdrowie i dla środowiska”

Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej, która będzie promowała osoby jeżdżące na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i którą będzie można wykorzystać do opracowania nieformalnego oznakowania miejsc uczęszczanych przez rowerzystów w naszej gminie.
Dodatkowe cele to zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagadnienia związane z bezpiecznym ruchem rowerowym, poszanowaniem praw osób współdzielących infrastrukturę drogową oraz zaangażowanie młodego pokolenia w sprawy dotyczące lokalnej społeczności.

Prace zgłoszone do konkursu będą oceniane przez Komisję Konkursową, a następnie upublicznione na specjalnie zorganizowanej wystawie. Laureaci Konkursu zostaną nagrodzeni upominkami.

Czas trwania konkursu: 5 maj 2021 r. - 1 czerwiec 2021 r.
Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów uczęszczających do szkół/przedszkoli zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, format A3 lub A4, ich temat ma nawiązywać do tytułu konkursu : "UWAGA! ROWERZYŚCI"
Prace konkursowe opatrzone metryczką z imieniem, nazwiskiem, wiekiem/klasą, do której uczęszcza autor, prosimy składać w szkole/przedszkolu w sekretariacie lub u wyznaczonego przez Dyrekcję placówki koordynatora.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Konkursu Plastycznego oraz o dołączenie do pracy konkursowej zgody rodzica/opiekuna na udział dziecka w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „UWAGA! ROWERZYŚCI”
1. Organizatorem konkursu jest stowarzyszenie Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych z siedzibą w Nowej Wsi.
2. Celem Konkursu “UWAGA! ROWERZYŚCI” jest wyłonienie najciekawszej pracy plastycznej, która będzie promowała osoby jeżdżące na rowerze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i którą będzie można wykorzystać do opracowania nieformalnego oznakowania miejsc uczęszczanych przez rowerzystów w naszej gminie. Dodatkowe cele to zwrócenie uwagi dzieci i młodzieży na zagadnienia związane z bezpiecznym ruchem rowerowym, poszanowaniem praw osób współdzielących infrastrukturę drogową oraz zaangażowanie młodego pokolenia w sprawy dotyczące lokalnej społeczności.
3. Praca plastyczna powinna być czytelna i jednoznaczna w przekazie wizualnym, wzbudzać pozytywne emocje.
4. Praca konkursowa może zostać wykorzystana bez modyfikacji lub stanowić podstawę do utworzenia ostatecznej wersji nieformalnego znaku, który ma wskazywać innym uczestnikom ruchu drogowego potrzebę zachowania szczególnej ostrożności z uwagi na możliwość napotkania rowerzysty.
5. Konkurs rozpoczyna się 5 maja 2021 r., a kończy 1 czerwca 2021 r. Konkurs ma charakter otwarty i jest skierowany do uczniów uczęszczających do szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Michałowice.
6. Prace przekazane na Konkurs muszą być pracami własnymi, wykonanymi dowolną techniką plastyczną (pastele, farby plakatowe, pisaki, rysunek kredkami, itp.), na papierze typu brystol lub blok techniczny, w formacie A3 (ewentualnie A4).
7. Prace należy opatrzyć metryczką umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę, nazwę szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, ewentualnie - imię i nazwisko opiekuna (nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca).
8. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz organizatora konkursu oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez organizatora oraz w Internecie. Przeniesienie praw, o których mowa w tym punkcie następuje bez ograniczenia czasowego i obowiązuje na terytorium całego świata.
9. Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych
i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
10. Wraz z przekazaniem dzieła do udziału w Konkursie, autor wyraża zgodę na pierwsze udostępnienie dzieła publiczności wraz z podaniem imienia i nazwiska autora oraz udziela zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz dalszego wykorzystania prac. Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
11. Osoby niepełnoletnie oraz osoby pełnoletnie nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych biorące udział w Konkursie, dołączają wraz pracą, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w Konkursie – warunek konieczny.
12. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane na wystawie.
13. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.
14. Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

Wyniki konkursu i nagrody
1. Powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa, którą tworzyć będzie przedstawiciel Stowarzyszenia, przedstawiciel Rady Rowerowej oraz przedstawiciel Urzędu Gminy Michałowice dokona oceny prac, ich kwalifikacji do wykorzystania w opracowaniu nieformalnego oznakowania oraz upublicznienia w ramach wystawy pokonkursowej wg następujących kryteriów:
- zgodności z tematyką,
- samodzielności wykonania,
- ogólnego wrażenia estetycznego.
2. Upublicznienie wyników konkursu nastąpi poprzez ogłoszenie ich na stronie www.pzir.pl, na Facebooku https://www.facebook.com/PolskieZrzeszenieInstruktorowRowerowych oraz przekazanie informacji szkołom, do których uczęszczają osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie.
3. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy, których prace zakwalifikowane zostaną do wystawy pokonkursowej otrzymają dyplomy i drobne upominki.
4. Laureaci konkursu zobowiązani są do osobistego odbioru nagrody podczas spotkania w Urzędzie Gminy lub w innym, ustalonym telefonicznie terminie.
5. Termin uroczystego wręczenia nagród zostanie ogłoszony na stronie internetowej Organizatora konkursu, na stronie Urzędu Gminy Michałowice oraz przekazany szkołom, do których uczęszczają osoby nagrodzone i wyróżnione w konkursie.

Postanowienia końcowe
1. W sytuacjach nieprzewidzianych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
informacji dodatkowych udziela:
Iwona Mojecka tel. 502 673 718 e-mail: iwona.mojecka@pzir.pl
Iwona Wróblewska tel. 604 059 415 e-mail: iwona.wroblewska@pzir.pl
2. Złożenie pracy do udziału w Konkursie oznacza zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Prace konkursowe nie spełniające wymagań, o których mowa w Regulaminie Konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu.
5. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne.
6. Organizatorzy nie zwracają złożonych prac.

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKAW KONKURSIE PLASTYCZNYM (TREŚĆ)


  • Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
                                ...........................................................................................................
                                                                (imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym „Uwaga! Rowerzyści” organizowanym przez stowarzyszenie Polskie Zrzeszenie Instruktorów Rowerowych z siedzibą w Nowej Wsi

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imienia, nazwiska, klasy i nazwy szkoły oraz miejscowości zamieszkania) w celach wynikających z organizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn..zm.).
  • Ponadto wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych, na stronie internetowej organizatora konkursu oraz w innych formach utrwalania

  •  ........................................
        Miejscowość i data
................................................................
Podpisy rodziców (opiekunów prawnych)
uczestnika konkursu