Zakrywamy twarz podczas jazdy na rowerze - nowe zarządzenie


W nowym rozporządzeniu (które wchodzi w życie 16.04.2020) dotyczącym zakrywania ust i nosa nie uregulowano odrębnie sytuacji rowerzystów. Oznacza to, że do rowerzystów mają zastosowanie ogólne zasady. W szczególności obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczy wszystkich miejsc ogólnodostępnych. Takimi miejscami są wymienione wprost w rozporządzeniu drogi i place, ale z pewnością są nimi również parki, bulwary, alejki, lasy itp. Miejscem ogólnodostępnym są też tereny tzw. nieruchomości wspólnych na osiedlach. Zakrywać usta i nos trzeba również podczas przewożenia roweru np. komunikacją miejską. Obowiązek obejmuje osoby, które korzystają z roweru zarówno do celów zawodowych (np. kurierzy), jak i do celów rekreacyjnych. Według rozporządzenia twarz trzeba zakryć przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. 


Szczegółowe regulacje obowiązujących od 16 kwietnia 20020

Na dzień przed wprowadzeniem nakazu zakrywania ust i nosa poza miejscem zamieszkania w rozporządzeniu Rady Ministrów wprowadzono kolejne zmiany. Poniżej najważniejsze informacje

Gdzie obowiązuje nakaz?

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach,

b) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

c) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach),

d) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu ustawy o własności lokali.

Kiedy nakaz zakrywania ust i nosa nie obowiązuje?

Obowiązku nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywa lub porusza się 1 osoba albo 1 osoba z dzieckiem do ukończenia 4. roku życia;

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym albo głębokim lub niesamodzielności; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane;

4) osoby wykonującej czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w budynkach użyteczności publicznej, zakładach pracy, obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach), z wyjątkiem osoby wykonującej bezpośrednią obsługę interesantów lub klientów;

5) kierującego środkiem publicznego transportu zbiorowego lub pojazdem samochodowym wykonującym zarobkowy przewóz osób, jeżeli operator publicznego transportu zbiorowego albo organizator tego transportu albo przedsiębiorca wykonujący działalność w zakresie zarobkowego przewozu osób, zapewnia oddzielenie kierującego od przewożonych osób w sposób uniemożliwiający styczność;

6) duchownego sprawującego kult religijny, w tym czynności lub obrzędy religijne, podczas jego sprawowania;

7) żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe, stosujących środki ochrony osobistej odpowiednie do rodzaju wykonywanych czynności.

Czym należy zakryć usta i nos?

Usta i nos trzeba zakryć przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki.

Ponadto osoba wykonująca czynności zawodowe w obiektach handlowych lub usługowych lub w placówkach handlowych lub usługowych może w czasie wykonywania tych czynności zawodowych realizować obowiązek zakrywania ust i nosa, przez zakrywanie ich przy pomocy przyłbicy, jeżeli wszystkie stanowiska kasowe lub miejsca prowadzenia sprzedaży lub świadczenia usług wdanym obiekcie lub placówce są oddzielone od klientów dodatkową przesłoną ochronną.

Kiedy należy odkryć usta i nos?

Osoba ma obowiązek odkrycia ust i nosa na żądanie:

1) organów uprawnionych w przypadku legitymowania tej osoby w celu ustalenia jej tożsamości;

2) innej osoby w związku ze świadczeniem przez nią usług lub wykonywaniem czynności zawodowych lub służbowych, w tym w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.